περιβάλλον και πολιτική

περί της υπόθεσης Σακελλίωνα

leave a comment »

Οι εξελίξεις στην δίκη β’ βαθμού για την δολοφονία του Νίκου Σακελλίωνα από αστυνομικούς
26/03/2014 (πηγή: http://mpalothia.com/)

Η πρωτόδικη απόφαση για την αθώωση των τεσσάρων αστυνομικών, χαρακτηρίστηκε προκλητική, χωρίς στοιχειώδη αιτιολογία, καθώς υπήρχαν πολλά στοιχεία που αποκαλυπταν την ενοχή των κατηγορουμένων. Ήταν ορατό σε όσους παραβρέθηκαν στην εκδικαση τότε της υπόθεσης, ότι γινόταν καθαρή προσπάθεια για πλή­ρη συ­γκά­λυ­ψη και το πιθανότερο είναι να μην έφτανε ποτέ στα δικαστήρια η υπόθεση, έχοντας καταγραφεί ως έ­νας α­κό­μη «τυ­χαίος» θά­να­τος, αν ο πατέρας του φοιτητή αρχιτεκτονικής δεν προέβαινε σε συγκεκριμένες ενέργειες για να μάθει τι ακριβώς συνέβη στον γιο του.

Ο Δη­μή­τρης Σα­κελ­λίων, για­τρός ο ί­διος, έ­μα­θε για το θά­να­το του γιου του δύο η­μέ­ρες με­τά, α­πό έ­να τη­λε­φώ­νη­μα του γρα­φείου κη­δειών, και α­ντί­κρι­σε το πτώ­μα του στο νε­κρο­τα­φείο του Πε­ρι­στε­ρίου, πα­ρα­μορ­φω­μέ­νο και σε κα­τά­στα­ση σή­ψης. Από ε­κεί­νη την η­μέ­ρα, έ­κα­νε σκο­πό της ζωής του να φτά­σει στην α­λή­θεια. Κα­τέ­γρα­ψε μία προς μία τις α­πί­στευ­τες α­ντι­φά­σεις, τα ψέ­μα­τα και τα κε­νά στις εκ­θέ­σεις και τις κα­τα­θέ­σεις των α­στυ­νο­μι­κών, οι ο­ποίοι ι­σχυ­ρί­στη­καν αρ­χι­κά ό­τι ο ά­τυ­χος νέ­ος μό­λις τους εί­δε κα­τά­πιε έ­να σα­κου­λά­κι με φι­ξά­κια η­ρωί­νης με α­πο­τέ­λε­σμα να πνι­γεί. Το εν λό­γω σα­κου­λά­κι «α­να­κα­λύ­φθη­κε» κα­τά τη νε­κρο­ψία. Δεν εί­χε βρε­θεί ό­μως νω­ρί­τε­ρα, στη διάρ­κεια της δια­σω­λή­νω­σης, ό­πως κα­τέ­θε­σε η δια­σώ­στης του Ε­ΚΑ­Β, που πα­ρέ­λα­βε τον Νί­κο Σα­κελ­λίω­ν. Στη συ­νέ­χεια, η σο­ρός του ε­ξα­φα­νί­στη­κε για ώ­ρες, στην ου­σία α­φέ­θη­κε να φτά­σει σε κα­τά­στα­ση που τα ό­ποια ση­μά­δια κα­κο­ποίη­σης δεν θα ή­ταν α­νι­χνεύ­σι­μα, προ­τού πα­ρα­δο­θεί στον πα­τέ­ρα.

… συνέχεια

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: